Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia

Artikel, Motivasi Diri

Miskin Tetapi Kaya

miskin tapi kaya

Imam Asy-Syafi’i rahimahullah berkata, “Jika engkau memiliki hati yang selalu qana’ah maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia.”

Sekitar tujuh tahun yang lalu, saya berkunjung ke kamar seorang teman saya di Universitas Madinah, yang berasal dari negara Libia, dan kamar tersebut dihuni oleh tiga mahasiswa yang saling dibatasi dengan sitar (kain), sehingga membagi kamar tersebut menjadi tiga petak ruangan kecil berukuran sekitar dua kali tiga meter. Ternyata … ia sekamar dengan seorang mahasiswa yang berasal dari negeri Cina, yang bernama Ahmad. Beberapa kali, aku dapati ternyata Ahmad sering dikunjungi teman-temannya para mahasiswa yang lain yang juga berasal dari Cina. Rupanya, mereka sering makan bersama di kamar Ahmad, sementara Ahmad tetap setia memasakkan makanan buat mereka. Aku pun tertarik melihat sikap Ahmad yang penuh kerendahan hati dalam melayani teman-temannya dengan wajah yang penuh senyum semerbak.

Ahmad adalah seorang mahasiswa yang telah berkeluarga dan telah dianugerahi seorang anak. Akan tetapi, jauhnya ia dari istri dan anaknya tidaklah menjadikan ia selalu dipenuhi kesedihan. Hal ini berbeda dengan kondisi sebagian mahasiswa yang selalu bersedih hati karena memikirkan anak dan istrinya yang jauh ia tinggalkan.

Suatu saat, aku pun menginap di kamar temanku tersebut. Aku dapati, ternyata Ahmad bangun sebelum shalat subuh dan melaksanakan shalat witir. Entah berapa rakaat ia shalat. Tatkala ia hendak berangkat ke masjid, aku pun menghampirinya dan bertanya kepadanya, “Wahai Akhi Ahmad, aku lihat engkau senantiasa ceria dan tersenyum. Ada apakah gerangan?” Maka, Ahmad pun dengan serta-merta berkata dengan polos, “Wahai Akhi, sesungguhnya, Imam Asy-Syafi’i pernah berkata, bahwa jika hatimu penuh dengan rasa qana’ah maka sesungguhnya engkau dan seorang raja di dunia ini sama saja.”

Aku pun tercengang …. Sungguh perkataan yang indah dari Imam Asy-Syafi. Rupanya, inilah rahasia sehingga Ahmad senantiasa tersenyum.

Para pembaca yang budiman, qana’ah–dalam bahasa kita–adalah “nerimo” dengan apa yang ada. Yaitu, sifat menerima semua keputusan Allah. Jika kita senantiasa merasa nerimo dengan apa yang Allah tentukan buat kita, bahkan kita senantiasa merasa cukup, maka sesungguhnya apa bedanya kita dengan raja dunia? Kepuasan yang diperoleh sang raja dengan banyaknya harta juga kita peroleh dengan harta yang sedikit tetapi dengan hati yang qana’ah.

Bahkan, bagitu banyak raja yang kaya raya ternyata tidak menemukan kepuasan dengan harta yang berlimpah ruah. Oleh karenanya, sebenarnya, kita katakan, “Jika Anda memiliki hati yang senantiasa qana’ah maka sesungguhnya Anda lebih baik dari seorang raja di dunia.”

Kata “qana’ah” merupakan perkataan yang ringan di lisan akan tetapi mengandung makna yang begitu dalam. Sungguh, tatkala Imam Asy-Syafi’i mengucapkan bait syair di atas, itu sungguh-sungguh dibangun di atas ilmu yang kokoh dan dalam.

Seseorang yang qanaah dan senantiasa menerima dengan semua keputusan Allah menunjukkan bahwa ia benar-benar mengimani takdir Allah, yang merupakan salah satu dari enam rukun iman.

Ibnu Baththal berkata, “Dan kaya-jiwa (qana’ah) merupakan pintu keridhaan atas keputusan Allah dan menerima (pasrah) terhadap ketetapan-Nya. Ia mengetahui bahwasanya sesuatu yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang baik, dan ketetapan Allah lebih baik bagi wali-wali Allah yang baik.” (Syarh Shahih Al-Bukhari)

Orang yang qana’ah benar-benar telah mengumpulkan banyak amalan-amalan hati yang sangat tinggi nilainya. Ia senantiasa berhusnuzhzhan kepada Allah, bahwasanya apa yang Allah tetapkan baginya, itulah yang terbaik baginya. Ia bertawakal kepada Allah dengan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Sedikitnya harta di tangannya tetap menjadikannya bertawakal kepada Allah. Ia lebih percaya dengan janji Allah daripada kemolekan dunia yang menyala di hadapan matanya.

Al-Hasan Al-Bashri pernah berkata, “Sesungguhnya, di antara kelemahan imanmu, engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada perbendaharaan yang ada di sisi Allah.” (Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 2:147)

Orang yang qana’ah tidak terperdaya dengan harta dunia yang mengilau dan ia tidak hasad kepada orang-orang yang telah diberikan harta yang berlimpah oleh Allah. Ia qana’ah … ia menerima semua keputusan dan ketetapan Allah. Bagaimana orang yang sifatnya seperti ini tidak akan bahagia?

Allah berfirman (yang artinya), “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari amalan yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl:97)

Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu dan Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, “‘Kehidupan yang baik’ adalah ‘qana’ah‘.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Tafsir-nya, 17:290)

Renungkanlah bagaimana kehidupan orang yang paling bahagia, yaitu Nabi kita shallallahu ‘alahi wa sallam, sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiallahu ‘anha, “Aisyah berkata kepada ‘Urwah, ‘Wahai putra saudariku, sungguh kita dahulu melihat hilal, kemudian kita melihat hilal (berikutnya) hingga tiga hilal selama dua bulan. Akan tetapi, api tidak dinyalakan sama sekali di rumah-rumah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Kemudian, aku (Urwah) berkata, ‘Wahai bibiku, apakah makanan kalian?’ Aisyah berkata, ‘Kurma dan air. Hanya saja, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki tetangga dari kalangan kaum Anshar. Mereka memiliki unta-unta (atau kambing-kambing) betina yang mereka pinjamkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk diperah susunya, maka Rasulullah pun memberi susu kepada kami dari unta-unta tersebut.'” (H.R. Al-Bukhari, no. 2567 dan Muslim no. 2972)

Dua bulan berlalu di rumah Rasulullah akan tetapi tidak ada yang bisa dimasak sama sekali di rumah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Makanan beliau hanyalah kurma dan air.

Rumah beliau sangatlah sempit, sekitar 3,5 kali 5 meter, dan sangat sederhana. Atha’ Al-Khurasani rahimahullah berkata, “Aku melihat rumah-rumah istri-istri Nabi terbuat dari pelepah kurma dan di pintu-pintunya terdapat tenunan serabut-serabut hitam. Aku menghadiri tulisan (keputusan) Al-Walid bin Abdil Malik (khalifah tatkala itu) dibaca, yang memerintahkan agar rumah istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dimasukan dalam areal Masjid Rasululullah. Maka, aku tidak pernah melihat orang-orang menangis sebagaimana tangisan mereka tatkala itu (karena rumah-rumah tersebut akan dipugar dan dimasukan dalam areal masjid, pen.). Aku mendengar Sa’id bin Al-Musayyib berkata pada hari itu, ‘Sungguh, demi Allah, aku sangat berharap mereka membiarkan rumah-rumah Rasulullah sebagaimana kondisinya, agar jika muncul generasi baru dari penduduk Madinah dan jika datang orang-orang dari jauh ke kota Madinah, mereka akan melihat kehidupan Rasulullah. Hal ini akan menjadikan orang-orang mengurangi sikap saling berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan sikap saling berbangga-banggaan.'” (Ath-Thabaqat Al-Kubra li Ibni Sa’ad, 1:499)

Orang-orang mungkin mencibirkan mulut tatkala memandang seorang yang qana’ah yang berpenampilan seperti orang miskin, karena memang ia adalah seorang yang “miskin harta”. Akan tetapi, sungguh, kebahagiaan telah memenuhi hatinya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwa (hati).” (H.R. Al-Bukhari, no. 6446 dan Muslim, no. 1050)

Ibnu Baththal rahimahullah berkata, “Karena banyak orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah, ternyata jiwanya miskin. Ia tidak nerimo dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga ia senantiasa berusaha untuk mencari tambahan harta. Ia tidak peduli asal harta tersebut. Dengan demikian, seakan-akan, ia adalah orang yang kekurangan harta karena semangatnya dan tamaknya untuk mengumpulkan harta. Sesungguhnya, hakikat kekayaan adalah kayanya jiwa, yaitu jiwa seseorang yang merasa cukup (nerimo) dengan harta yang sedikit dan tidak bersemangat untuk menambah-nambah hartanya serta tidak membangkitkan nafsu dalam mencari harta. Karenanya, seakan-akan, ia adalah seorang yang kaya dan selalu mendapatkan harta.” (Syarh Ibnu Baththal terhadap Shahih Al-Bukhari)

Abu Dzar radhiallahu ‘anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkata kepadanya, “Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya harta merupakan kekayaan?” Aku (Abu Dzar) berkata, “Iya, Rasulullah.” Rasulullah berkata, “Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta merupakan kemiskinan?” Aku (Abu Dzar) berkata, “Benar, Rasulullah.” Rasulullah pun berkata, “Sesungguhnya, kekayaan (yang hakiki, pen.) adalah kayanya hati, dan kemisikinan (yang hakiki, pen.) adalah miskinnya hati.” (H.R. Ibnu Hibban; dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, no. 827)

Dengan demikian, meskipun orang yang qana’ah itu miskin, namun pada hakikatnya, sesungguhnya dialah orang yang kaya.

Madinah, 10-04-1432 H/15-03-2011 M,
Ustadz Firanda Andirja, Lc, M.A.

Artikel www.firanda.com

Dipublikasikan ulang–disertai penyuntingan bahasa–oleh redaksi www.PengusahaMuslim.com.

Video Belajar Iqro Belajar Membaca Al-Quran

KLIK GAMBAR UNTUK MEMBELI FLASHDISK VIDEO BELAJAR IQRO, ATAU HUBUNGI: +62813 26 3333 28